VEDTÆGTER FOR RØDVIG BORGERFORENING

VEDTÆGTER FOR RØDVIG BORGERFORENING

§ 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er RØDVIG BORGERFORENING og har hjemsted i Stevns kommune. 

§ 2. Formål. Rødvig Borgerforening er en upolitisk forening, der via kulturelt, socialt og praktisk fællesskab gør RØDVIG - En perle på Stevns - til et endnu bedre sted at bo. 

§ 3. Medlemskab. Som medlem kan optages enhver person, der kan tilslutte sig foreningens formål og er bosiddende i Stevns Kommune. Alene personer bosat i postnummer 4673 RØDVIG kan vælges til bestyrelsen.  

§ 4. Kontingent. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og skal være betalt inden udgangen af februar måned.  

§ 5. Regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.  Regnskab skal forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. 

§ 6. Ordinær generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

Stk. 2.Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen kan ske ved annoncering i lokalpressen, på foreningens hjemmeside, elektronisk og i særlige tilfælde ved brev. Indkaldelsen skal mindst indeholde dagsordenen.

Stk. 3.Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være   skriftligt begrundede og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  

Stk. 4. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan stemmes ved 1 skriftlig fuldmagt. Medlemmer i restance har ikke stemmeret elle adgang til generalforsamlingen.

Stk. 5. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. 

§ 7. Dagsorden. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.

2.  Valg af stemmetællere.  

3.   Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

4.   Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

5.   Indkomne forslag fra medlemmer.

6.   Forslag fra bestyrelsen herunder godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år

7.   Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år)

8.   Valg af kasserer og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (lige år)

9.   Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen (1 år)

10.   Valg af bilagskontrollant og suppleant (1 år)

11.  Eventuelt.

§ 8. Generalforsamlingens ledelse. Generalforsamlingen ledes af dirigenten. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning skal ske, når 5 medlemmer begærer det. Ved personspørgsmål på forlangende af det pågældende medlem. Dirigenten er berettiget til at kalde et medlem til orden og eventuelt helt fratage medlemmet ordet.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.  

Stk. 1. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse skal ske på samme måde og med samme varsel som indkaldelse til ordinær generalforsamling jfr. § 6. 

Stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 del af foreningens medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter bestyrelsen har modtaget begæringen. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel og på samme måde som til ordinær generalforsamling jfr. § 6

§ 10. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan finde sted jfr.8.

§ 11. De på en generalforsamling vedtagne beslutninger indføres i foreningens protokol, der kan føres elektronisk. Protokollen underskrives af dirigenten og de på generalforsamlingen tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. Bestyrelsen. 

Stk. 1.  Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på en generalforsamling trufne beslutninger. Bestyrelsen, der er ulønnet, består af mindst 5 og max. 7 medlemmer. Honorar kan tillægges efter generalforsamlingsbeslutning. 

Stk. 2.Bestyrelsen træffer beslutning i alle foreningens anliggender og er berettiget til at suspendere et medlem, hvis medlemmet efter bestyrelsens skøn, direkte eller indirekte, udviser en uacceptabel adfærd eller modarbejder foreningen.

Stk. 3. Suspensionen skal efterfølgende forelægges på den første ordinære generalforsamling til afgørelse, om medlemmet skal ekskluderes af foreningen. Et suspenderet medlem har adgang til generalforsamlingen og kan forelægge sin sag.

§ 13. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler udgifter.  Kassereren fører en kassebog og en medlemsprotokol, der kan føres elektronisk. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om anbringelse af foreningens midler.

§ 14. Bestyrelsesmøder.

Stk. 1. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, og indkaldes med mindst 1 uges varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Formanden leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan formanden meddele samtykke til, at bestyrelsesmøde afholdes uden formandens   tilstedeværelse. Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 3. Såfremt et bestyrelsesmedlem bliver umyndiggjort eller bliver uden rådighed over sit bo, betragtes    bestyrelsesmedlemmet som udtrådt af bestyrelsen. Udtræder et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten.   Hvis formanden udtræder af bestyrelsen, skal bestyrelsen af dens midte konstituere sig med en ny formand indtil næste ordinære generalforsamling. Ønsker ingen at modtage konstitution som formand, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling jfr. § 9 med henblik på valg af formand.

 § 15. Tegning og hæftelse. Foreningen tegnes af formanden. Væsentlige økonomiske beslutninger kræver bestyrelsens godkendelse. Ved eventuel optagelse af banklån eller anden økonomisk forpligtelse, tegnes foreningen af formanden og kassereren i forening. Intet medlem hæfter personligt for foreningen. Foreningen hæfter for sine økonomiske forpligtelser alene med sin formue. 

§ 16. Vedtægtsændring. Foreningens vedtægter kan kun ændres efter forslag fra bestyrelsen, og når mindst halvdelen af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen stemmer for vedtægtsændringen. Opnås et sådan flertal ikke, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsordenen. Forslaget om vedtægtsændring kan så vedtages med mindst halvdelen af de afgivne stemmer. 

§ 17. Opløsning. RØDVIG BORGERFORENING kan kun opløses efter reglerne i § 16 vedtægtsændring. Dette skal fremgå af dagsordenen, ligesom det skal fremgå, at der ved opløsning også skal træffes bestemmelse om   anvendelse af foreningens eventuelle formue. 

Denne vedtægt er godkendt på generalforsamlingen den 31. august 2021 og afløser vedtægt af 25. februar 2015